وصلت مارکس و فروید: نظریه انتقادی و روانکاوی
1399-04-08
وصلت  مارکس و فروید: نظریه انتقادی و روانکاوی جول وایت­بوک رضا احمدی وند-زهرا نعیمی فایل پی…
مدرنیته در برابر پسامدرنیته
1394-11-25
مدرنیته در برابر پسامدرنیته[1] یورگن هابرماس[2] از کتاب «خوانش زیبایی‌شناسی قاره‌ای[3]»   ترجمه رضا اسکندری  …