به سخن آوردن مردگان
1401-05-03
به سخن آوردن مردگان: لئو اشتراوس، کوئنتین اسکینر و فنون تفسیر در اندیشه سیاسی ایان وارد*…