کژ فهمی موشه پوستون از محوری ترین نکته کاپیتال
1400-03-16
کژ فهمی موشه پوستون از محوری ترین نکته کاپیتال آیا تضاد [ارزش مبادله ای، ارزش مصرفی]،…
لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه‌داری
1396-10-26
لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه‌داری[1] موشه پوستون شروین طاهری فایل پی دی اف :لوکاچ و…
بازاندیشیِ سرمایه در پرتوِ گروندریسه
1396-07-26
بازاندیشیِ سرمایه در پرتوِ گروندریسه موشه پوستون  محمدرضا مهدوی‌فر فایل پی دی اف :بازاندیشی سرمایه در…
کار و منطق انتزاعی
1396-05-13
کار و منطق انتزاعی (1) گفتگوی تیموتی برنن[1] با موشه پوستون[2] شروین طاهری فایل پی دی…
باز اندیشی در نظریه انتقادی مارکس
1395-12-04
باز اندیشی در نظریه انتقادی مارکس[i] موشه پوستون شروین طاهری فایل پی دی اف : باز…
زمان تاریخی و شکافت اقتصادی مفهوم زمان
1395-04-29
زمان تاریخی و شکافت اقتصادی مفهوم زمان بررسی آراء موشه پوستون  رضا اسکندری مقدمه موشه پوستون،…