تنها راه حل، برچیدن دائم نظام آپارتاید است
1402-07-25
تنها راه حل، برچیدن دائم نظام آپارتاید است یانیس واروفاکیس، 15 اکتبر 2023 سید سجاد هاشمی…