به کسی که هدیه می دهیم
1400-07-30
به کسی که هدیه می دهیم (دانستنِ آن چه ندانستنی است)[1] ژاک دریدا برگردان از هلینا…