دو شعر از هاینه
1395-06-25
من به بهشت باور ندارم Ich glaub nicht an den Himmel هاینریش هاینه برگردان : فرشاد…