مارکس و انگلس و شیمیدان سرخ
1396-12-23
مارکس و انگلس و شیمــیدان ســـرخ مـیـــراثِ از یاد رفــــتـۀ کارل شـــؤرلمــر ایان  آنـگــــس تـرجــــمۀ هادی…
مسیحیت انقلابی
1396-09-08
مسیحیت انقلابی فریدریش انگلس و آؤفهبونگِ دین رولـند  بـؤر  ترجمه و تحشیه از  هـادی خـردمـندپـور  فایل…
دشمنی افلاطون با پایدیا: سرگشتگی برای رهنمایان
1396-05-24
دشمنی افلاطون با پایدیا: سرگشتگی برای رهنمایان  نوشتۀ دبرا نیلز ترجمۀ هادی خردمندپور فایل پی دی…
ماهـیت و مسائل افلاطون‌پژوهی
1395-12-03
ماهـیت و مسائل افلاطون‌پژوهی بحثی مقدّماتی هادی خردمند پور فایل پی دی اف ( به همراه…
نقد بیرحمانۀ همۀ چیزهای موجود
1395-11-25
نقد بیرحمانۀ همۀ چیزهای موجود هادی خردمندپور فایل پی دی اف : نقد بیرحمانۀ همۀ چیزهای…
چرا افلاطون دیالوگ نوشت؟
1395-11-02
چرا افلاطون دیالوگ نوشت؟ کریستیان کِم هادی خردمندپور نسخه پی دی اف : چرا افلاطون دیالوگ…
چند ملاحظه در ترجمه آثار افلاطون
1395-10-30
چند ملاحظه در ترجمۀ آثار افلاطون رجینالد الن هادی خردمندپور دریافت فایل پی دی اف :…
دربارۀ پولیتِیا، عنوان ‌اصلی ‌جـمهوری ‌افلاطون
1395-07-29
دربارۀ پولیتِیا، عنوان ‌اصلی ‌جـمهوری ‌افلاطون نوشتۀ لنسلوت فلچر ترجمه و تحشیۀ هادی خـردمندپور نسخه پی…