بازاندیشیِ سرمایه در پرتوِ گروندریسه
1396-07-26
بازاندیشیِ سرمایه در پرتوِ گروندریسه موشه پوستون  محمدرضا مهدوی‌فر فایل پی دی اف :بازاندیشی سرمایه در…
نظریه‌ی تمثیلِ والتر بنیامین
1394-10-05
نظریه‌ی تمثیلِ والتر بنیامین نویسنده: بیْنارد کوآن مترجم: محمدرضا مهدوی‌فر در حدودِ سالِ 1923 والتر بنیامین…
تأملاتی در راستایِ زیباشناسی‌ای برایِ سینما
1393-09-16
تأملاتی در راستایِ زیباشناسی‌ای برایِ سینما نویسنده : گئورگ لوکاچ مترجم :  محمدرضا مهدوی‌فر ما هرگز…
از خاصگیِ‌ دیالکتیکی تا خاصگیِ هنجاری: قرائتِ آرایِ گئورگ لوکاچ در‌بابِ سینما
1393-09-16
از خاصگیِ‌ دیالکتیکی تا خاصگیِ هنجاری: قرائتِ آرایِ گئورگ لوکاچ در‌بابِ سینما نویسنده : تام لوین…