نزیستن
1396-02-12
نزیستن فرشاد نوروزی   با به تعلیق در آوردن امر والا، آنچه انسان را به زیستن…
تنها شده
1395-08-14
تنها شده فردریش نیچه برگردان: فرشاد نوروزی     کلاغ ها بانگ سردادند و بر فراز…
فریدریش نیچه
1394-11-12
فریدریش نیچه نویسنده : رابرت ویکس ترجمه : بهزاد کورشیان فریدریش نیچه فیلسوف آلمانی اواخر قرن…