جودیت باتلر: وقتی‌که کشتن زنان جرم نیست!
1400-11-18
جودیت باتلر: وقتی‌که کشتن زنان جرم نیست! مبارزه جهانی برای توقف خشونت علیه زنان در پیوند…
فصلنامه‌ی مطالعات زنان حلقه تجریش، شماره 00: زن‌کشی
1400-10-01
 فصلنامه‌ی مطالعات زنان حلقه تجریش شماره 00: زن‌کشی پاییز 1400   درباره‌ی پرونده  ۳۷۵ تا ۴۵۰…