هنر و مخاطب؛ تأملی کوتاه بر «ارزش هنری»
1394-10-14
هنر و مخاطب؛ تأملی کوتاه بر «ارزش هنری»،  علی گلستانه ۱. امروز با رشد اقتصاد هنر…
کلودکاهون: منتهای نوک سوزن (بخش نخست)
1394-10-12
کلودکاهون: منتهای نوک سوزن  (بخش نخست) میشل لووی  رضا اسکندری هنرمندان عموما افرادی بیرون از عرف…
نظریه‌ی تمثیلِ والتر بنیامین
1394-10-05
نظریه‌ی تمثیلِ والتر بنیامین نویسنده: بیْنارد کوآن مترجم: محمدرضا مهدوی‌فر در حدودِ سالِ 1923 والتر بنیامین…
تأملاتی در راستایِ زیباشناسی‌ای برایِ سینما
1393-09-16
تأملاتی در راستایِ زیباشناسی‌ای برایِ سینما نویسنده : گئورگ لوکاچ مترجم :  محمدرضا مهدوی‌فر ما هرگز…
از خاصگیِ‌ دیالکتیکی تا خاصگیِ هنجاری: قرائتِ آرایِ گئورگ لوکاچ در‌بابِ سینما
1393-09-16
از خاصگیِ‌ دیالکتیکی تا خاصگیِ هنجاری: قرائتِ آرایِ گئورگ لوکاچ در‌بابِ سینما نویسنده : تام لوین…
1 2 3 4