کار و منطق انتزاعی
1396-05-13
کار و منطق انتزاعی (1) گفتگوی تیموتی برنن[1] با موشه پوستون[2] شروین طاهری فایل پی دی…