باید علیه کشتار مردم فلسطین بسیج شویم
1402-08-12
باید علیه کشتار مردم فلسطین بسیج شویم گفتگوی دنیل فین و بشیر ابومنه مترجم: طه رادمنش…