تاریخ‌زدایی اسرائیل از جنگی که علیه غزه در پیش گرفته
1402-08-22
تاریخ‌زدایی اسرائیل از جنگی که علیه غزه در پیش گرفته تاریخیت‌زدایی از آن‌چه در جریان است،…