نزیستن
1396-02-12
نزیستن فرشاد نوروزی   با به تعلیق در آوردن امر والا، آنچه انسان را به زیستن…
جدال در پرتو تفرّدِ «آن فرد»
1396-01-25
جدال در پرتو تفرّدِ «آن فرد» فرشاد نوروزی سورن کی یرکگارد نویسنده ژرف و پربار «عصر…