فردریک جیمسون: عطشی سیراب نشدنی برای توتالیزه سازی
1395-11-22
فردریک جیمسون: عطشی سیراب نشدنی برای توتالیزه سازی استاتیس کوولاکیس[1] سارا اسکندری فایل پی دی اف…